Voorwaarden

Definities

 1. STUDIO AMAYA : MB FASHION VOF - STUDIO AMAYA, gevestigd te Naarden, KvK-nr. 52582221, btw-nummer: NL850510089B01
 2. Klant: degene met wie STUDIO AMAYA een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: STUDIO AMAYA en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens STUDIO AMAYA.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door STUDIO AMAYA gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. STUDIO AMAYA is gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die STUDIO AMAYA ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

 1. STUDIO AMAYA kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product betaald te hebben.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat STUDIO AMAYA de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen.
 4. STUDIO AMAYA behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is STUDIO AMAYA gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan STUDIO AMAYA.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag STUDIO AMAYA haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van STUDIO AMAYA de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door STUDIO AMAYA, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan STUDIO AMAYA te betalen.

Recht van terugvordering van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is STUDIO AMAYA gerechtigd het recht van verhaal in te roepen met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
 2. STUDIO AMAYA beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan STUDIO AMAYA te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits:
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens speciale behoeften
 • het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badmode etc.)
 • de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's enz.)
 • het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,
 • het product is geen los tijdschrift of losse krant
 • de koop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
 • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
 • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 1. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via het retourformulier.
 2. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht aan STUDIO AMAYA te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht _ _

 1. STUDIO AMAYA kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door STUDIO AMAYA aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van STUDIO AMAYA heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan STUDIO AMAYA verschuldigd is.
 3. STUDIO AMAYA is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan STUDIO AMAYA te verrekenen met enige vordering op STUDIO AMAYA.

Eigendomsvoorbehoud

 1. STUDIO AMAYA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AMAYA uit welke overeenkomst dan ook met STUDIO AMAYA inclusief vorderingen ter zake van de tekortkoming in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan STUDIO AMAYA een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien STUDIO AMAYA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft STUDIO AMAYA het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij STUDIO AMAYA tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft STUDIO AMAYA het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet-tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen een te late levering door STUDIO AMAYA.

Bezorgings periode

 1. Een door STUDIO AMAYA opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van STUDIO AMAYA heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij STUDIO AMAYA niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan STUDIO AMAYA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan STUDIO AMAYA te melden, bij gebreke waarvan STUDIO AMAYA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

 1. Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en bij schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product in ontvangst neemt ten behoeve van de klant.

Vergoeding

De klant vrijwaart STUDIO AMAYA voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door STUDIO AMAYA geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door STUDIO AMAYA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant STUDIO AMAYA daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen STUDIO AMAYA hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat STUDIO AMAYA in staat is adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat STUDIO AMAYA gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

 1. De klant dient STUDIO AMAYA schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling STUDIO AMAYA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheden van de klant

Indien STUDIO AMAYA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die aan STUDIO AMAYA die overeenkomst verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van STUDIO AMAYA

 1. STUDIO AMAYA is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien STUDIO AMAYA aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. STUDIO AMAYA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien STUDIO AMAYA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van STUDIO AMAYA vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien STUDIO AMAYA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door STUDIO AMAYA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat STUDIO AMAYA in verzuim is.
 3. STUDIO AMAYA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien STUDIO AMAYA omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. .

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van STUDIO AMAYA in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan STUDIO AMAYA in een van de wil van AMAYA onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van STUDIO AMAYA kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor STUDIO AMAYA 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat STUDIO AMAYA er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. STUDIO AMAYA is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. STUDIO AMAYA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal STUDIO AMAYA zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met STUDIO AMAYA niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO AMAYA.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat STUDIO AMAYA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar STUDIO AMAYA is gevestigd is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.